669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

Łomżyńska Izba Przemysłowo- Handlowa została powołana w dniu 28 czerwca 1991 r. przez Walne Zgromadzenie założycieli i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w dniu 26 lipca 1991 r.

DZIAŁALNOŚĆ Ł.I.P-H

Izba Przemysłowo- Handlowa w Łomży jest organizacją samorządu gospodarczego, działającą w oparciu o Ustawę o Izbach gospodarczych z 1986 r. i Statut. Reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności zrzeszonych w niej podmiotów.

Jest organizacją samodzielną i samorządową

CZŁONKOWSTWO W Ł.I.P – H

Członkostwo w Izbie jest dobrowolne. Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy, który poprzez wypełnienie deklaracji wstąpienia wyraża zgodę na przestrzeganie Statutu Izby.

Statut nakłada między innymi na członków Izby obowiązek przestrzegania zasad rzetelności w działalności gospodarczej, bowiem jednym z najważniejszych celów Izby jest dbanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.

Łomżyńska Izba Przemysłowo- Handlowa w momencie rozpoczęcia swojej działalności liczyła 56 Członków. W dniu dzisiejszym lista członków zamyka się na liczbie 94.

Za jej przyczyną został powołany Polubowny Sąd Konsumencki. Izba była współuczestnikiem m.in. tworzenia inkubatora przedsiębiorczości w Łomży, seminarium nt. systemów jakości ISO i QS 9000 dla małych i średnich przedsiębiorstw. Poza akcją szkoleniową dla członków (  tylko w ostatnim półroczu 2003 r. zorganizowała 4 szkolenia, nie biorąc pod uwagę uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych ), Izba organizowała spotkania z przedstawicielami państw Unii Europejskiej i wyjazdy zagraniczne ( m.in. do Niemiec, Włoch, Litwy, Ukrainy, Francji ). Przedstawiciele ŁIP-H inicjowali wspólne przedsięwzięcia ze swoimi odpowiednikami z innych województw, np. konkurs na Regionalną Nagrodę Jakości z Podlaską Izbą w Siedlcach. Z wygospodarowanych środków wspierany był Państwowy Dom Dziecka w Łomży i Fundacja CITON, zajmująca się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.  Była też współorganizatorką Łomżyńskich Targów Konsumpcyjnych „Rol – EKO” oraz podobnych – w Solecznikach na Litwie, przyczyniła się do Wystawy „DOM I OGRÓD- WIOSNA 2000”. Łomżyńska Izba wystąpiła z inicjatywą powołania stowarzyszenia pod nazwą „Bezpieczna Ziemia Łomżyńska”. Wzięła aktywny udział w XI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podczas łomżyńskich obchodów Święta Wojska Polskiego, dn. 16 sierpnia 2003 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru 1 Łomżyńskiego Batalionu Remontowego. Fundatorami byli m.in. członkowie ŁIP-H. jak również przyczynili się do ufundowania 1 z 33 pamiątkowych gwoździ na drzewiec sztandaru.

PODSTAWOWE ZADANIA IZBY

  • Reprezentacja interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych i samorządu gospodarczego wobec administracji samorządowej i państwowej.
  • Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz udział w prowadzeniu przekształceń własnościowych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych.
  • Udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej.
  • Promowanie firm członkowskich w kraju i za granicą. Udział w organizowanych targach krajowych i międzynarodowych.
  • Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.
  • Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej.