669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

STATUT ŁOMŻYŃSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO- HANDLOWEJ W ŁOMŻY

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Łomżyńska Izba Przemysłowo- Handlowa zwana dalej Izbą działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989r. O izbach gospodarczych /DZ.U. Nr.35, poz.195/ zwanej dalej ustawą z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

 • 2

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą wspólne interesy zrzeszonych w niej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności wobec organów państwowych.

 • 3

Izba w swej działalności kształtuje i upowszechnia zasady etyki w szczególności w zakresie przestrzegania norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

 • 4

Izba posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • 5

Siedzibą Izby jest miasto Łomża.

 • 6

Izba działa na obszarze województwa podlaskiego.

ROZDZIAŁ II

PODSTAWOWE DZIAŁANIA IZBY ORAZ SPOSÓB I FORMY ICH REALIZACJI

 • 7

1.Podstawowym zadaniem Izby jest reprezentowanie- zgodnie z wolą swych członków- ich interesów gospodarczych, przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego regionu łomżyńskiego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, w szczególności poprzez:

a/ współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej,

b/ wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenia na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,

c/ reprezentowanie interesów członków w kraju i za granicą w szczególności przed krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi oraz na wniosek Rady Izby w sprawach cywilno- prawnych,

d/ udzielanie podmiotom gospodarczym zrzeszonym w Izbie pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych,

e/ współpracę z innymi organizacjami i zrzeszeniami gospodarczymi w kraju, a w szczególności działającymi na terenie działania Izby,

f/ współpracę z zagranicznymi instytucjami, których cele i zadania są zbliżone ze statutowymi zamierzeniami Izby,

g/ informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,

h/ prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalnej i wydawniczej,

i/ delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności gospodarczej,

2.Izba na swój wniosek lub za jej zgodą może wykonywać zadania w sferze użyteczności publicznej.

 • 8

Izba realizuje cele statutowe poprzez:

1.Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społeczno- zawodowymi i gospodarczymi,

2.Organizację pomocy organizacyjno- prawnej, doradczo- konsultacyjnej oraz finansowo- księgowej,

3.Inspirowanie i pomoc organizacyjną w działalności marketingowej, promocji produkcji i handlu na rynku krajowym i zagranicznym,

4.Świadczenie na rzecz członków pomocy, w tym również materialnej w różnych formach i zakresie,

5.Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi,

6.Prowadzenie działalności szkoleniowej, wystawienniczej i wydawniczej oraz udział w organizowanych targach krajowych i międzynarodowych,

7.Inspirowanie nowych regulacji prawno- ekonomicznych w szczególności dotyczących kredytów na rozwój działalności gospodarczej, zabezpieczeń podatkowych /ulg/,

8.Organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenia na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków

9.Inspirowanie i popieranie gromadzenia funduszów na rozwój przedsiębiorczości,

10.Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód służy realizacji celów statutowych.

11.Organizacja spotkań integracyjnych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE IZBY ICH PRAWA I OBOWIĄZKI, SPOSÓB NABYCIA I UTRATY CZŁONKOSTWA

 • 9

1.Członkiem Izby może być podmiot określony w art. 1 ustawy prowadzący działalność gospodarczą i mający swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego.

2.Założyciele Izby, którzy podpisali Statut stają się członkami Izby z chwilą jej zarejestrowania.

3.Nabycie członkostwa Izby następuje na podstawie Uchwały Rady Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania Uchwały Rady.

4.Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani w organach Izby przez swoich przedstawicieli. Jeden przedstawiciel może reprezentować tylko jednego członka.

 • 10

Osobom, które położyły szczególne zasługi w realizacji celów statutowych Izby, Walne Zgromadzenie na wniosek Rady może nadać godność członka honorowego Izby.

 • 11

Członkowie Izby mają prawo:

1.Czynnego i biernego prawa wyboru do władz Izby,

2.Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,

3.Korzystania ze świadczeń Izby,

4.Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby.

 • 12

Członkowie Izby zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej władz,

2.Udziału w realizacji celów statutowych Izby,

3.Wniesienia wpisowego i regularnego płacenia składek członkowskich,

4.Przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

 • 13

Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

 • 14

Członkostwo Izby ustaje na skutek:

1.Dobrowolnego wystąpienia z Izby zgłoszonego na piśmie Radzie Izby za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

2.Wykluczenia przez Radę Izby na skutek:

1.Świadomego szkodzenia lub działania wbrew interesom Izby,

2.Poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego,

3.Uporczywego naruszania postanowień Statutu,

4.Uchylania się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Izby,

5.Utraty statusu podmiotu gospodarczego,

6.Nieusprawiedliwionego nie opłacania składek przez okres 6 m-cy.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE IZBY

 • 15

1.Władzami Izby są:

1/ Walne Zgromadzenie członków Izby,

2/ Rada Izby,

3/ Komisja Rewizyjna,

2.Kadencja władz Izby trwa trzy lata. O sposobie wyboru Rady Izby i Komisji Rewizyjnej decydują postanowienia Statutu Ł.I.P.H.

ROZDZIAŁ V

WALNE ZGROMADZENIE

 • 16

1.Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane w dalszej części Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania skierowanego na realizację celów statutowych.

2.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 • 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada raz w roku nie później niż do 31 marca, zawiadamiając członków Izby o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej 30 dni wcześniej.

 • 18

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Rady Izby na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek połowy członków Izby.

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku /żądania/ i obradować wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 • 19

1.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział członkowie Izby.

2.W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział również zaproszeni przez Radę Izby przedstawiciele organów państwowych instytucji, oraz organizacji.

3.Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko członkom Izby.

 • 20

1.Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności zwykłej większości członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem postanowień §38 w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia.

3.Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

 • 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1.Uchwalanie programu działania Izby na okres kadencji władz Izby.

2.Wybór Prezesa  Izby, członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej oraz ustalenie składu liczbowego tych organów.

3.Odwołanie Prezesa Izby oraz członków Rady i Komisji Rewizyjnej.

4.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Izby i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie bilansu Izby.

5.Udzielanie absolutorium Radzie Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby.

7.Uchwalanie zmian statutu.

8.Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby.

9.Wybór likwidatora Izby.

10.Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku lub sposobu pokrycia straty Izby.

11.Podejmowanie innych uchwał nie przekazanych do kompetencji pozostałych władz Izby.

12.Udzielanie upoważnień Radzie Izby do zaciągnięcia kredytów.

ROZDZIAŁ VI

RADA IZBY

 • 22

Rada Izby jest najwyższą władzą Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

 • 23

1.Rada Izby składa się z co najmniej 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

2.Rada Izby wybiera ze swego grona dwóch V- ce Prezesów spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Rady Izby.

3.Wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby następuje w razie:

1/ Ustania członkostwa w Izbie

2/ Rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie

3/ Pozbawienia prawa reprezentowania członka Izby będącego jednostką organizacyjną

4.W przypadku zmniejszenia się liczebności Rady Izby poniżej 5 osób, Rada może dokooptować nowego członka, który podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

5.W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Izby, Rada Izby wybiera ze swego grona Prezesa Izby na okres do końca kadencji.

 • 24

1.Rada odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku.

2.Posiedzenia Rady zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek połowy członków Rady.

3.Posiedzeniom Rady przewodniczy z urzędu Prezes lub upoważniony przez niego członek Rady.

 • 25

1.Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa bądź w razie jego nieobecności głos prowadzącego obrady.

2.Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. Na wniosek połowy członków Rady Prezes zarządza głosowanie tajne.

3.Członkowie Rady mają prawo swoje zdanie odrębnie uzasadnić na pismie. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokołu z posiedzeń Rady. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Dyrektor Biura Izby oraz zaproszone osoby spoza jej grona bez prawa głosu stanowiącego.

 • 26

Do kompetencji Rady Izby należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. Ustalanie rocznych programów działania Izby i zatwierdzanie preliminarzy finansowych.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań Dyrektora Biura Izby z wykonania planów finansowych.
 4. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działania Izby.
 5. Zwoływanie obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przyjmowanie i odwoływanie Dyrektora Biura Izby.
 7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Izby.
 8. Powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Izby w czynnościach prawnych Prezesa z Izbą.

9.Podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszenia się w Krajowej Izbie Gospodarczej.

 1. Rozstrzyganie sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego związanych z działalnością gospodarczą członków Izby.
 2. Rozpatrywanie skarg dotyczących nie przestrzegania przez członków Statutu, regulaminów i uchwał władz Izby, bądź też naruszanie zasad etyki zawodowej lub zasad współżycia społecznego.

12.Uchwalanie regulaminów Pracy Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Biura Izby.

13.Określenie wysokości składek, wpisowego i innych świadczeń na rzecz Izby oraz zasad ich płatności.

14.Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

 • 27

Prezes Ł.I.P.H. Upoważniony jest jednoosobowo do reprezentowania Izby wobec osób trzecich oraz składania oświadczeń i zobowiązań majątkowych, a także udzielania dalszych pełnomocnictw.

 • 28

Działalność Biura Izby:

1.Biuro Izby zapewnia pełną obsługę administracyjną Izby oraz jej członków. Organizuje bieżącą działalnością Izby, wykonuje uchwały organów Izby i reprezentuje ją w tym zakresie.

2.Biurem Izby kieruje Dyrektor, powołany przez Radę Izby na warunkach określonych w uchwale Rady.

3.Dyrektor winien spełniać wymogi określone w taryfikatorze kwalifikacyjnym Izby.

4.Rada Izby może podjąć uchwałę o ogłoszeniu konkursu na Dyrektora Biura Izby, określając jego regulamin.

5.Odwołanie Dyrektora Biura Izby jest podstawą do wypowiedzenia umowy, na podstawie której jest on zatrudniony.

6.Dyrektor Biura może zostać upoważniony przez Prezesa Izby na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowej działalności Biura.

 • 29

Przepisy wspólne dla Rady Izby i Dyrektora Biura Izby.

1.Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Dyrektorem Biura Izby oraz członkiem Rady i Komisji Rewizyjnej.

2.Członkowie Rady i Dyrektor Biura winni czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście.

3.Członkowie Rady i Dyrektor Biura Izby nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

ROZDZIAŁ VII

KOMISJA REWIZYJNA

 • 30

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby.

 • 31

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybranych spośród członków Izby przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

2.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

3.Na miejsce członka, który utracił mandat, Komisja Rewizyjna może dokooptować innego członka Izby.

 • 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.Przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej.

2.Badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby.

3.Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie wniosków i spostrzeżeń dotyczących działalności Izby i poszczególnych jej organów.

4.Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Prezesowi Izby.

 • 33

Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Radę Izby i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK I BUDŻET IZBY ORAZ SKŁADKA

 • 34

Dochody Izby pochodzą z następujących źródeł:

 1. Wpisowego
 2. Miesięcznych składek członkowskich

3.Wpływów z własnej działalności oraz dochodów z majątku Izby

4.Subwencji, spadków, darowizn i zapisów od innych osób lub instytucji

5.Dotacji celowych z budżetu Państwa

6.Działalności gospodarczej Izby

7.Dotacji unijnych

 • 35
 1. Budżet Izby na okres roku kalendarzowego uchwala Rada na wniosek Prezesa po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

2.W przypadku rozszerzenia- w ciągu roku kalendarzowego- działalności Izby wymagającej zwiększenia budżetu, Prezes Izby przedstawia Radzie projekty zmian w budżecie.

 • 36

1.Zasady świadczeń bezpłatnych i odpłatnych usług członkom Izby określi Rada.

2.Opłaty za świadczone usługi, dla członków Izby powinny być niższe niż dla osób trzecich.

3.Wpisowe opłaca się w ciągu miesiąca od daty przyjęcia do Izby/ dla członków założycieli- w ciągu miesiąca od daty zarejestrowania Izby

ROZDZIAŁ IX

WSPÓŁPRACA Z INNYMI IZBAMI I ORGANIZACJAMI

 • 37

Zakres i forma współpracy z innymi Izbami i organizacjami w granicach ustawowo dozwolonych ustala Rada Izby.

ROZDZIAŁ X

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE IZBY

 • 38

Uchwały w sprawie zmian Statutu Izby lub jej likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów- bez względu na liczbę obecnych- w drugim terminie.

 • 39

W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel charytatywny. Uchwała taka podlega zgłoszeniu sądowi rejestrowemu.

 

Sekretarz WZC:                                                                                 Przewodniczący WZC:

 

…………………………………………….                                                      ………………………………………………